Privacybeleid

Privacyverklaring ZAQELIJK B.V.

Inleiding
Deze verklaring geeft informatie over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt door ZAQELIJK en haar licentienemers. Er wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring wordt soms door bijvoorbeeld wetswijzigingen gewijzigd. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen op onze website.

ZAQELIJK
U leest op dit moment de privacyverklaring van ZAQELIJK B.V. hierna aan te duiden als “ZAQELIJK”. ZAQELIJK is een organisatie dat zich toelegt op het verlenen van onafhankelijk advies en bemiddeling op het gebied van bedrijfsfinancieringen, werkkapitaal optimalisatie, risicokapitaal. Tevens het adviseren en/of begeleiden van investeringsbeslissingen in de breedste zin des woord. Voor ZAQELIJK is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. ZAQELIJK vindt het belangrijk om u hierover duidelijk en transparant te informeren. ZAQELIJK respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door ZAQELIJK, neem dan gerust contact op!
mdamen@zaqelijk.nl of fvisser@zaqelijk.nl
088 004 98 00
Buitendams 91 | 3371 BB | Hardinxveld Giessendam
KvK nr. 63517434

Doel gegevens
Uw financieringsaanvraag kunnen wij alleen goed uitvoeren als wij u goed kennen. Om deze reden hebben wij uw persoonsgegevens nodig en moeten we deze ook verwerken. Dit doen we om uw aanvraag goed te kunnen uitvoeren, maar ook omdat we wettelijk verplicht zijn om sommige gegevens te verwerken. Uw persoonsgegevens worden door ZAQELIJK verwerkt voor de volgende doeleinden:

- Om een relatie met u te kunnen aangaan
- Om overeenkomsten en opdrachten uit te voeren
- Voor de veiligheid en integriteit van u en de financiële sector
- Voor de ontwikkelingen en verbetering van onze producten en diensten
- Voor relatiebeheer, promotie- en marketingdoeleinden
- Om overeenkomsten met leveranciers en andere partijen waar wij mee samenwerken aan te gaan uit te voeren
- Om wettelijke verplichtingen na te komen
- Voor uitvoering van bedrijfsprocessen, managementrapportages en intern management
- Voor archivering, wetenschappelijk of voor statistische doelen

Rechtsgrond voor de verwerking
De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:
- De door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1 sub a Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’);
- Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst(en) (artikel 6 lid 1 sub b AVG);
- Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 sub c AVG).

Uitwisseling met derden
Uw gegevens worden door ZAQELIJK verstrekt aan de volgende derde partijen:

Uw persoonsgegevens verstrekken we aan de financieringsinstelling of andere uitvoerder van het financiële product
- Om u een persoonlijk aanbod te kunnen doen of
- Deze instanties in staat te stellen een oordeel te vormen over de financieringsaanvraag of
- Om met u persoonlijk in gesprek te komen.

Indien persoonsgegevens in dit kader worden gedeeld met derden verwijzen wij u naar hun privacy beleid.

Ook verstrekken wij uw persoonsgegevens aan elke financiële dienstverlener welke ZAQELIJK op verzoek van en met uw toestemming inschakelt. Evenals de:
- Accountant
- Belastingdienst
- Notaris

De uitwisseling vindt om de volgende reden(en) plaats: in behandeling nemen en succesvol afronden van kredietaanvragen. De betreffende partijen verwerken de gegevens verder overeenkomstig hun eigen privacyverklaring. U kunt deze verklaring(en)) vinden op de website van desbetreffende partij(en).

ZAQELIJK verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken. Dit is alleen anders wanneer:
- U uw voorafgaande toestemming heeft gegevens voor de betreffende verstrekking of
- ZAQELIJK wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.

Opslagperiode
Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door ZAQELIJK, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Als de opslagperiode is verstreken worden de persoonsgegevens door ZAQELIJK digitaal verwijderd uit de systemen en vertrouwelijk papier wordt vernietigd door een hiervoor gecertificeerd bedrijf.

Uw gegevens worden bewaard volgens de wettelijke bewaartermijnen, vastgelegd in onder andere:
- Burgerlijke Wetboek.
- Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting.
- Wet op de omzetbelasting.
- Wet Rijksbelastingen.
- Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting.
- Uitvoeringswet AVG.

Beveiliging van persoonsgegevens
Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen digitaal beheerd. Binnen ZAQELIJK hebben alleen personen toegang tot uw persoonsgegevens die deze gelet op hun functie nodig hebben. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. Ook hanteren wij een cleandesk policy en automatische vergrendeling van de computer. Als de wet ons dat toestaat, kunnen gegevens worden uitgewisseld binnen ZAQELIJK en haar licentienemers. Een overzicht van onze licentienemers is op onze site te vinden.

Bij de verwerking van persoonsgegevens is ZAQELIJK onder meer gebonden aan onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Richtlijnen en codes bij verwerking persoonsgegevens
De betrokkenen binnen ZAQELIJK handelen binnen hun werkwijze in beginsel conform de wettelijke verplichtingen en verplichtingen voortvloeiend uit de met u gemaakte afspraken. Hiernaast hanteren zij de morele normen en waarden uit hoofde van hun beroepsethiek en houden zich aan de wettelijke privacyregels.

Uw rechten
Recht op inzage
U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij ZAQELIJK zijn vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact met ons op te nemen.

Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door ZAQELIJK.

Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij ZAQELIJK vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

Recht van bezwaar
Het recht van bezwaar houdt in dat u zich vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op:

- Uw toestemming;
- Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst(en);
- Het voldoen aan wettelijke verplichtingen of
- Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen.

Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren over activiteiten van ZAQELIJK en soortgelijke (“direct marketing”) verwerkingen, dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Uw gegevens zullen vervolgens niet langer voor de direct marketing doeleinden worden gebruikt.

Wanneer u bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij beoordelen of we aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan ZAQELIJK om aan te tonen dat we, ondanks uw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in uw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van gegevens staken.

Recht op beperking
U heeft onder omstandigheden ook het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat ZAQELIJK de verwerking van de gegevens tijdelijk “bevriest”. U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

- In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
- Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst;
- Indien ZAQELIJK de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens nog wel nodig heeft voor (de voorbereiding op) een rechtszaak en
- In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om de door u aan ZAQELIJK verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor analoge verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.

Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derde partij waaraan u de gegevens wilt (laten) doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

Klachtenregeling
ZAQELIJK hecht veel waarde aan tevreden relaties. Daarom werken we continu aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening, één van onze medewerkers, licentie-, licentienemer/nemers of welk aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen wij u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we samen met u naar een passende oplossing. U kunt hierdoor terecht bij onze hoofdvestiging te Hardinxveld-Giessendam of door telefonisch contact met ons op te nemen. Schriftelijk kunt u uw klacht versturen naar ZAQELIJK B.V., Buitendams 91 3371 BB Hardinxveld.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als u vindt dat ZAQELIJK niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen
Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via bovenstaande contactgegevens.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blijf als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.

Contact

ZAQELIJK Altena
Distributiestraat 25
4283 JN Giessen

ZAQELIJK Drechtsteden
Daltonstraat 1
3335 LR Zwijndrecht

ZAQELIJK Lek- en Merwestreek
Buitendams 91
3371 BB  Hardinxveld-Giessendam

ZAQELIJK Maashorst
Cereslaan 4
5384 VT Heesch

ZAQELIJK Bommelerwaard
Wichard van Pontlaan 86
5302 XC Zaltbommel088 00 49 800
Info@zaqelijk.nl

© ZAQELIJK  |  Privacybeleid  |  Ontwerp & realisatie: MM